Młodzi z POWEREM w województwie wielkopolskim!

Projekt pt. „Młodzi z POWEREM w województwie wielkopolskim!”, nr POWR.01.02.01-30-0027/21 jest realizowany programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu  Społecznego.

Projekt realizowany jest przez ARS PROGRESSUS IWONA MILAS

Biuro projektu: Lisewo 12 A, 62-560 Skulsk, mail: iwona-milas@wp.pl, tel. 512 194 260.
Okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.06.2023

Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch edycjach:

I edycja – 62 osoby od 04.2022 r.
II edycja – 60 osób od 10.2022r.

Całkowita wartość projektu: 1 498 160,00 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 1 423 252,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego wśród 122 (76K) osób należących do grupy NEET, w tym 113 (71K) osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy i 9 (5K) osób biernych zawodowo, w wieku 15-29 lat, wśród których min.98 (61K) to osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19, z woj. wielkopolskiego, dzięki ofercie wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej w projekcie.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:

a) spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem oraz pośrednikiem pracy w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania,
b) szkolenia zawodowe zakończone uzyskaniem kwalifikacji wraz ze stypendium szkoleniowym lub 3 miesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, proszone są o wydrukowanie, wypełnienie i dostarczenie do biura projektu oryginałów wstępnych dokumentów rekrutacyjnych w postaci zestawu składającego się z:

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu_RODO
Oświadczenie uczestnika projektu aktywizacji zawodowej
Oświadczenie dotyczące sytuacji Uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie
Oświadczenie dotyczące utraty pracy po 1 marca 2020 r.
Umowa uczestnictwa w projekcie

oraz zapoznanie się z regulaminem projektu:
Regulamin projektu

Udział w projekcie jest bezpłatny.

HARMONOGRAMY

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Instagram
Skip to content